Mr Vo Huy Vu Kts

Design

Giới Thiệu

Ms Nguyen Thi Tuyet Nga

Project Suppport

Giới Thiệu

Ms Tran Thi Thuy Dung

Design

Giới Thiệu

Phạm Quốc Thắng

Quản đốc Sản Xuất

Giới Thiệu

Giới thiệu : Quản đốc sản xuất. Là người em trong gia đình, yêu nghề, óc thẩm mỹ, thi công đúng tiến độ.